วันที่ 16 ส.ค. 59 จ.เลย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดเลย ครั้งที่ 1 เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาของเด็กและเยาวชน รวมถึงหารือเรื่องแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดเลย ภายใต้โครงการอนามัยเจริญพันธุ์ดี มีสุข วัยรุ่นเลย โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 40 คน ณ ห้องประชุมภูหลวง ศาลากลางจังหวัดเลย อ.เมือง จ.เลย