รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เผยเทคนิคการทำงานท้องวัยรุ่น ว่าต้องลองลงมือทำ นำวิธีการไปปรับใช้ให้เหมาะสม และมองให้ลึกถึงระดับชุมชน ด้านผู้ประสานงานโครงการฯ เผย แม้อัตราการคลอดวัยรุ่นของจังหวัดจะอยู่ในอัตราที่สูงของประเทศ แต่ก็กำลังลดลงอย่างต่อเนื่อง

IMG_25590818_092616นายคมสัน ไชยวรรณ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวในการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และสรุปผลงานครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมเดอะกรีน บีช รีสอร์ท อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ ว่า หากคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ในการทำงาน จ.ประจวบฯ เริ่มต้นจากร้อยในปัญหาเรื่องการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ที่พบอัตราการคลอดของวัยรุ่นอยู่ในระดับต้น ๆ ของประเทศ ในขณะที่การแก้ไขปัญหาเริ่มก้าวตั้งแต่ศูนย์ในการเริ่มต้นการทำงานอย่างเป็นระบบ

รอง นพ.สสจ. ยังกล่าวอีกว่า เมื่อจังหวัดเข้าร่วมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ที่สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยดำเนินงานตามภารกิจ 9 ด้านของโครงการฯ ที่ใช้ภาคีทุกภาคส่วนในจังหวัดร่วมกันขับเคลื่อนงานท้องวัยรุ่น ซึ่งวิธีการทำงานของ จ.ประจวบฯ นั้น เริ่มต้นจากการทดลองทำ โดยสังเกตการทำงานจากพื้นที่อื่น ๆ แล้วนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับจังหวัดของเราเอง การทำงานท้องวัยรุ่นต้องมองให้ลึกถึงระดับชุมชน ว่าทำอย่างไรถึงจะสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ที่ประกอบไปด้วยกลุ่มบุคคลแวดล้อมที่หลากหลาย เช่น วัยรุ่น พ่อแม่ ครู โรงเรียน องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ฯลฯ งานท้องวัยรุ่นต้องทำให้ประสบความสำเร็จในทั้ง 2 ด้าน คือ ไม่เกิดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และหากวัยรุ่นตั้งครรภ์แล้ว ก็ต้องมีวิธีดูแลเพื่อให้เด็กที่คลอดออกมามีคุณภาพ

IMG_25590818_133357นายอนุสรณ์ สุขกันตะ ผู้ประสานงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า แม้ จ.ประจวบฯ ยังคงมีอัตราการคลอดของวัยรุ่นอยู่ในระดับที่สูงของประเทศ แต่การทำงาน 2 ปีที่ผ่านมาก็พบว่าอัตราดังกล่าวกำลังลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการทำงานในปีนี้ของจังหวัดมีโจทย์สำคัญ 5 ข้อคือ 1. สร้างทัศนคติที่ดีในเรื่องเพศกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนของหน่วยงานต่าง ๆ นักเรียนและเยาวชน 2. พัฒนาทักษะให้กับผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตเด็ก เช่น การอบรมพ่อแม่ผู้ปกครองในการสื่อสารกับลูกหลานวัยรุ่น 3. เข้าถึงวัยรุ่นในกลุ่มต่าง ๆ พัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเยาวชน 4. การบูรณาการการทำงานของคณะทำงานในเรื่องต่าง ๆ เช่น จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนการทำงาน การติดตามประเมินผลภายใน/ภายนอก และ 5. การจัดบริการที่เหมาะสมในด้านต่าง ๆ ให้กับวัยรุ่น

การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคนทำงานในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในครั้งนี้ นอกจากเป็นการสรุปผลการทำงานใน 2 ปีที่ผ่านมาแล้ว ยังถือเป็นการวางแผนการทำงานโครงการฯ ในช่วงปีที่ 3 ของคณะทำงานโครงการฯ ทุกอำเภอ ทุกภาคีเครือข่าย ที่จะร่วมกันขับเคลื่อนงานท้องวัยรุ่นในพื้นที่ต่อไปอีกด้วย