องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี เป็นหนึ่งตัวอย่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เล็งเห็นความสำคัญของเยาวชน และลุกขึ้นมาขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อาทิ อนามัยการเจริญพันธุ์ การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น การตั้งครรภ์ไม่พร้อม เอชไอวี/เอดส์ ยาเสพติดและความรุนแรงในโรงเรียน โดยมีการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ภายในพื้นที่ เพื่อให้ความรู้ในการป้องกันตัวเองกับวัยรุ่นทั้งในและนอกระบบโรงเรียน ส่งผลให้พวกเขาสามารถประเมินความเสี่ยงและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อป้องกันตัวเองได้ รวมถึงเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงการรับการปรึกษาจากครู คลินิกวัยรุ่น และเข้าถึงอุปกรณ์ในการป้องกัน เช่น ถุงยางอนามัย การดำเนินงานของ อบต.บ่อสุพรรณ จึงอาจเป็นตัวอย่างให้กับจังหวัดอื่น ๆ ในการขับเคลื่อนการทำงานด้านเยาวชนโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ติดตามชมได้จากคลิปด้านล่าง