วันที่ 10 ส.ค. 59 จ.เชียงใหม่ จัดอบรม “โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแม่วัยรุ่น ด้วยแม่อาสาเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจถึงสถานการณ์และปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อวัยรุ่นในอำเภอแม่ออน เพื่อนำไปสู่การขยายผลโดยแกนนำเยาวชนแม่อาสาในศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รวมถึงเยาวชนทั่วไปในชุมชน เพื่อลดปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นให้ลดลง โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 30 คน ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านออนกลาง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่