วันที่ 9 ส.ค. 59 จ.เชียงใหม่ จัดอบรมครูและแกนนำนักเรียน เพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกัน ลดปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ AIDS/ HIV รวมถึงความรุนแรงในโรงเรียน เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับนักเรียนโรงเรียนหอพระ โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 50 คน ณ โรงเรียนหอพระ อ.เมือง จ.เชียงใหม่