วันที่ 10 ส.ค. 59 จ.ลำปาง ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น สร้างความเข้าใจเรื่องแผนงาน ยุทธศาสตร์ และ พ.ร.บ.ท้องวัยรุ่นเพื่อให้เข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน โดยที่ประชุมให้ความสำคัญและเน้นย้ำเรื่องความร่วมมือช่วยเหลือกันเพื่อบรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 50 คน ณ ห้องวังธาร โรงแรมรีเจนท์ ลอด์จ อ.เมือง จ.ลำปาง