ฟังเสียงของเจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร จากสายด่วนปรึกษาเอดส์และท้องไม่พร้อม 1663 ที่พูดถึงสิทธิที่วัยรุ่นจะได้รับจาก พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นกันค่ะ