วันที่ 5 ส.ค. 59 จ.ลำปาง จัดประชุมเพื่อส่งเสริมการทำงานในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยการประชุมได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา พบว่า การพัฒนากลไกการประสานงานมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน โดยวิเคราะห์วางแผนการทำงานร่วมกัน โรงเรียนมีการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา อบรมครู และนักเรียน อีกทั้งมีการจัดกิจกรรมอบรมพ่อแม่ผู้ปกครองในการสื่อสารเรื่องเพศในครอบครัว ในส่วนของสถานพยาบาล มีการพัฒนาระบบการส่งต่อและบริการที่เป็นมิตรแก่วัยรุ่น รวมถึงมีการสำรวจกลุ่มเปราะบาง เพื่อวางแผนรูปแบบกิจกรรมและสร้างพื้นที่สร้างสรรค์ให้กับวัยรุ่น โดยผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็ก และผู้รับผิดชอบงาน TO BE NUMBER ONE จากโรงพยาบาลทุกแห่ง ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพวัยรุ่นจากสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ จำนวน 45 คน ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง