วันที่ 6 ส.ค. 59 จ.มหาสารคาม จัดประชุมวางแผนรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อออกแบบการทำงานกับกลุ่มเปราะบางที่มีแนวโน้มว่าจะมีเพศสัมพันธ์และเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ได้อย่างเหมาะสม โดยมีคณะทำงานด้านเด็กและเยาวชนในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอวาปีปทุมและ อำเภอกันทรวิชัย เข้าร่วมประชุมจำนวน 25 คน ณ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม อ.เมือง จ.มหาสารคาม