วันที่ 2 ส.ค.59 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่สู่รั้วมหาวิทยาลัย “เพาะพันธ์กล้ากาซะลอง” ประจำปีการศึกษา 2559 รุ่นที่ 1 โดยโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จ.ลำปาง ร่วมให้ความรู้กับนักศึกษา เรื่องผลกระทบเมื่อวัยรุ่นตั้งครรภ์และการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น รวมถึงความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอชไอวี โดยมีน้อง ๆ นักศึกษาชั้นปีที่1 เข้าร่วมจำนวน 390 คน ณ ห้องประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏ อ.เมือง จ.ลำปาง