ชมสาระสำคัญของ พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 ผ่านคลิปวีดีโอ ที่จะทำให้เราเข้าใจที่มาที่ไปของกฎหมายฉบับนี้ ที่มีผลบังคับใช้ไปเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 โดยคลิปวีดีโอจะบอกถึงประโยชน์ของพระราชบัญญัติ สิทธิต่าง ๆ ที่วัยรุ่นพึงได้รับ มาตรการสำคัญทางกฎหมายที่ 5 กระทรวง ซึ่งประกอบด้วย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน และกระทรวงมหาดไทย ต้องดำเนินการจัดให้กับวัยรุ่นทุกคน

ขอขอบคุณ:  7842110