วันที่ 25 ก.ค. 59 จ.ขอนแก่น จัดประชุมเพื่อวิเคราะห์และออกแบบการเจาะกลุ่มวัยรุ่นที่มีความเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ซึ่งเป็นภารกิจที่ 4 ของโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. ขนิษฐา นันทบุตร จากศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมเป็นที่ปรึกษาและสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการ เพื่อสร้างความเข้าใจในการเรียนรู้ถึงสถานะของทุนทางสังคมและศักยภาพของชุมชน รวมถึงประเมินความพร้อมของชุมชนที่จะพัฒนางานและกิจกรรมการดูแลกลุ่มเปราะบาง ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย คณะทำงาน      โครงการฯ ผู้แทนวัยรุ่นจากโรงเรียนกัลยาณวัตรและวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น จำนวน 39 คน ณ ห้องประชุมสีโห เทศบาลนครขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น