วันที่ 31 ก.ค. 59 จ.เลย จัดอบรมแกนนำเยาวชนในการสื่อสารเรื่องสุขภาวะทางเพศ โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องเพศ เยาวชนสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับตัวเอง หรือนำเทคนิคในการสื่อสารไปใช้กับกลุ่มเพื่อนในวัยเดียวกันได้ โดยมีเยาวชนระดับอาชีวศึกษาเข้าร่วม จำนวน 40 คน ณ ห้องประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดเลย อ.เมือง จ.เลย