วันที่ 26 ก.ค. 59 จ.นครสวรรค์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการนักจัดการสุขภาพวัยรุ่น โดยเนื้อหาการประชุมมีการพูดคุยถึงสถานการณ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ร.บ. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ยาฝังคุมกำเนิดที่มีผลต่อแม่วัยรุ่น การบูรณาการในการทำงานของนักจัดการสุขภาพวัยรุ่น รวมถึงระบบการดูแลวัยรุ่น และการส่งต่อการคุมกำเนิดหลังคลอด เพื่อนำข้อมูลทั้งหมดไปพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพวัยรุ่นแบบบูรณาการร่วมกับภาคีที่เกี่ยวข้อง               ณ ห้องประชุมราชาวดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์