“รายงานเฝ้าระวังการแท้งประเทศไทย พ.ศ. 2557” จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาสถานการณ์การแท้ง อธิบายแบบแผนในการแท้ง ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากการแท้ง ลักษณะพื้นฐานของผู้ที่แท้งและผู้ที่เกี่ยวข้อง สาเหตุและปัจจัยที่เกี่ยวข้องและผลกระทบจากการแท้ง โดยรายงานฉบับนี้ได้ทำการศึกษาในกลุ่มของผู้หญิงตั้งครรภ์ที่สิ้นสุดการตั้งครรภ์เนื่องจากแท้งเองที่อายุครรภ์ไม่เกิน 28 สัปดาห์ การยุติการตั้งครรภ์ที่มีเหตุผลทางการแพทย์ โดยอายุครรภ์ไม่เกิน 28 สัปดาห์ และการยุติการตั้งครรภ์ที่ไม่มีผลทางการแพทย์และไม่จำกัดอายุครรภ์ ที่เข้ารับการรักษาในสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ใน 13 จังหวัด

เนื้อหาในหนังสือจึงเหมาะกับคนทำงานเรื่องการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ที่สามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาออกแบบบริการสุขภาพที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นให้ครอบคลุมบริการที่จำเป็นในทุก ๆ ด้าน ตั้งแต่การให้คำปรึกษา การคุมกำเนิด การยุติการตั้งครรภ์ อีกทั้งข้อมูลดังกล่าวจะทำให้คนทำงานเข้าใจบริบทของผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม และต้องการที่จะยุติการตั้งครรภ์มากขึ้นอีกด้วย

ดาวน์โหลด ได้ที่นี่