วันที่ 21 ก.ค. 59 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นกรุงเทพฯ จัดบูธนิทรรศการให้ความรู้เรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและเอชไอวี/เอดส์ ภายในบูธประกอบด้วย กิจกรรมประเมินความเสี่ยง มีบริการตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวีฟรี รวมถึงแนะนำแหล่งส่งต่อและสถานบริการที่เป็นมิตร แก่นักศึกษาวิทยาลัยพาณิชยการบางนา โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม 200 คน ณ วิทยาลัยพาณิชยการบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ