ในวันที่ 13 15 และ 21 ก.ค. 59 ทีมผู้ประเมินภายในของ จ.ลำปาง ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามภารกิจ 9 ด้าน ของโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น อ.ห้างฉัตร อ.เมือง และ อ.เกาะคา โดยทีมผู้ประเมินและคณะทำงานโครงการฯ ได้ร่วมกันวางแผนการติดตามข้อมูลเชิงคุณภาพเพื่อนำมาจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลของพื้นที่ ซึ่งจะมีประโยชน์ต่อการวางแผนดำเนินงานในพื้นที่ต่อไป