วันที่ 22 ก.ค. 59 จ.ชัยภูมิ จัดประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นปีที่ 2 โดยนำเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและแผนการดำเนินงานในปีต่อไป ให้กับ ศ.ดร. ศิริพร จิรวัฒน์กุล และทีมประเมินภายนอก ซึ่งคณะทำงานฯ จ.ชัยภูมิมีการถอดบทเรียนในการทำงานอย่างเป็นระบบ ทีมประเมินฯ จึงให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า โครงการฯ ควรดำเนินการขับเคลื่อนงานตามภารกิจที่ 9 ให้ครอบคลุม ทั้งในประเด็นการติดตามผล การถอดบทเรียน  รวมถึงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและทีมงานควบคู่กันไปด้วย การประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 26 คน ณ ห้องประชุมพญาแล 3 ตึกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน รพ.ชัยภูมิ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ