“ละครหุ่น” คือกิจกรรมที่โรงเรียนเสริมงามวิทยาคมใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นให้กับนักเรียน กิจกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาในโรงเรียน โดยเป็นกิจกรรมนอกห้องเรียนที่ส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออก มีความคิดสร้างสวรรค์ เกิดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับเรื่องเพศวิถีศึกษา โดยมี อ.อัมวรรณ กนกกังวานโรจน์ เป็นอาจารย์ผู้ดูแลและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม นอกจากกิจกรรม “ละครหุ่น” จะจัดขึ้นภายในโรงเรียนเสริมงามฯ แล้ว ยังมีการนำไปจัดแสดงให้ความรู้กับนักเรียนตามโรงเรียนต่าง ๆ ในระแวกใกล้เคียงอีกด้วย