วันที่ 12 ก.ค. 59 จ.ขอนแก่น จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การศึกษากลุ่มเปราะบางในชุมชน” ให้กับคณะทำงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดย รศ.ดร. ขนิษฐา นันทบุตร จากศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อนำข้อมูลและความรู้ที่ได้ มาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์และออกแบบการทำงานเพื่อเจาะกลุ่มวัยรุ่นที่มีความเสี่ยง โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 17 คน ณ ห้องประชุมปัทมา อาคารสิรินธร รพ.ขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น