วันที่ 12 ก.ค. 59 จ.ลำปาง ร่วมจัดกิจกรรม “Stop Teen Mom” ให้กับน้องๆ นักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ โดยอบรมให้ความรู้เรื่องเพศวิถีศึกษา การคุมกำเนิด การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และการติดเชื้อเอชไอวี โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 55 คน ณ ศูนย์การเรียนรู้วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ อ.เมือง จ.ลำปาง