วันที่ 7-8 ก.ค. 59 ทีมผู้ประเมินภายใน จ.ประจวบฯ ลงพื้นที่เพื่อประเมินการดำเนินงานตามภารกิจ 9 ด้านของโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น อ.เมือง อ.บางสะพาน อ.หัวหิน และ อ.ปราณบุรี รวมถึงร่วมกันวางแผนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในปีที่ 3 ของโครงการฯ ต่อไป