กรมอนามัย จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับฟังความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2560-2569 เพื่อขับเคลื่อน พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 ที่จะมีผลบังคับใช้เดือนนี้

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคมที่ผ่านมา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับฟังความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2560-2569 โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)       ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ รองอธิบดีกรมอนามัย ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด

3519รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า เนื่องจาก พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 จะมีผลบังคับใช้ในปลายเดือนนี้ และ พ.ร.บ. จะต้องมียุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อน ร่างยุทธศาสตร์ดังกล่าวจึงจำเป็นต้องให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและมีประสบการณ์ให้คำแนะนำเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน ซึ่งปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นมีการพยายามแก้ไขมาอย่างยาวนาน จนมาใช้เครื่องมือทางกฎหมายเข้ามาแก้ไข แต่กฎหมายอย่างเดียวก็ไม่อาจทำให้การทำงานประสบความสำเร็จได้ จำเป็นต้องมีส่วนประกอบอื่น ๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง อาทิ การร่างกฎกระทรวงเพื่อมาขับเคลื่อนกฎหมาย และผลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นี้จะมาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในการทำงานต่อไป

ในการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ฯ มีผู้แทนจากภาคส่วนต่าง ๆ อาทิ  กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวมถึงเครือข่ายภาคประชาสังคมและเครือข่ายองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อยุทธศาสตร์ต่าง ๆ โดยร่วมกันทบทวนเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลยุทธ์ รวมถึงเพิ่มเติมและแก้ไขร่างยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น2024

โดยประเด็นของยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 1. เสริมสร้างการเรียนรู้ด้านเพศวิถีศึกษาแก่วัยรุ่น 2. ส่งเสริมบทบาทครอบครัวและชุมชนในการเลี้ยงดู สร้างสัมพันธภาพและการสื่อสารด้านสุขภาวะทางเพศของวัยรุ่น 3. พัฒนาระบบบริการสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ที่มีคุณภาพและเป็นมิตร 4. พัฒนาระบบช่วยเหลือ คุ้มครองสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ และการจัดสวัสดิการสังคมในกลุ่มวัยรุ่น 5. ส่งเสริมการสื่อสารสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาวะทางเพศในสังคม

จากการร่วมกันพิจารณาร่างยุทธศาสตร์ ที่ประชุมมีข้อเสนอให้มีการปรับปรุงเนื้อหาให้อยู่บนพื้นฐานของการทำงานแบบบูรณาการโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ที่วัยรุ่นจะได้รับเป็นสำคัญโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเพิ่มเติมข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของร่างยุทธศาสตร์ฉบับนี้ หลังจากนั้นทางกรมอนามัยจะดำเนินการนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากในที่ประชุมไปพิจารณาและปรับแก้ร่างยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2560-2569 ก่อนจะมีการเสนอร่างฯ ให้กับคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เพื่อพิจารณาและนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเป็นลำดับต่อไป