ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมของผู้สูงอายุ เนื่องจากอัตราการเกิดที่น้อย และประชากรมีอายุยืนขึ้น การเปลี่ยนผ่านครั้งนี้ส่งผลต่อรูปแบบของครอบครัวไทย จากเดิมที่เป็นครอบครัวตามแบบแผน ประกอบไปด้วยพ่อแม่ ปู่ย่าหรือตายาย และเด็ก ไปสู่ครอบครัวหลากหลายรูปแบบ เช่น ครอบครัวเดี่ยวที่ประกอบไปด้วยพ่อแม่และลูก คู่ที่อยู่กินกันโดยไม่มีลูก คู่รักเพศเดียวกัน ฯลฯ โดยในหนังสือเล่มนี้จะบอกถึงสาเหตุและแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และพยายามชี้ให้เห็นว่าสุดท้ายแล้วประเทศชาติจะเติบโตมั่งคั่งหรือพัฒนาต่อไปในอนาคต มิใช่อยู่ที่อัตราการเจริญพันธุ์ แต่เป็นคุณภาพของการดำเนินงานและนโยบายสนับสนุนด้านต่าง ๆ ที่จัดไว้ให้เด็กและผู้ปกครอง เพื่อเด็กจะได้เติบโตเป็นคนที่มีคุณภาพในอนาคตต่อไป

ดาวน์โหลด ได้ที่นี่

[pdf-embedder url=”http://www.thaiteenpreg.com/wp-content/uploads/2016/07/compressed_1924328056.pdf”]