กระทรวงสาธารณสุขเตรียมรับมือปัญหาเด็กเกิดน้อย และการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย ด้วยการออกมาตรการรองรับการทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพประชากร

777ddเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม ในพิธีเปิดการประชุมวิชาการอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ครั้งที่ 5 “มุมมองใหม่ : อนามัยการเจริญพันธุ์” ระหว่างวันที่ 13 – 15 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ พญ. มยุรา กุสุมภ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่องการพัฒนาประชากรกับอนามัยการเจริญพันธุ์ความว่า ประเทศไทยกำลังเผชิญสถานการณ์ด้านการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร ที่เด็กเกิดน้อย ประชากรวัยแรงงานมีแนวโน้มลดลง ในขณะเดียวกันผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขเตรียมรับมือด้วยการเตรียมความพร้อมด้านระบบบริการ ผู้ปฏิบัติงาน มีมาตรการในการทำงาน ฯลฯ เนื่องด้วยสถานการณ์ดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจและสังคมไทยในอนาคตอันใกล้

พญ. มยุรา กล่าวต่อว่า มาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากร เช่น แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่มีเป้าหมายให้ประชาชนมีสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข และมีระบบสุขภาพที่ยั่งยืน เน้นพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัยและทุกพื้นที่ และร่างนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2569) ที่ส่งเสริมการเกิดและเติบโตอย่างมีคุณภาพ รวมถึงพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 ที่คุ้มครองสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ในกลุ่มวัยรุ่น นอกจากนี้ไทยยังมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ที่ให้ความสำคัญและส่งเสริมอนามัยการเจริญพันธุ์ที่ดีในทุกช่วงวัย สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นการเตรียมความพร้อมในด้านประชากรเพื่อให้ประเทศสามารถรักษาความเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืนในอนาคต

มาตรการต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นหากจะดำเนินงานให้ประสบความสำเร็จ จะต้องดำเนินงานท่ามกลางความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในหลายภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม พญ. มยุรา กล่าวทิ้งท้ายว่า “ยุทธศาสตร์ที่วางไว้ แต่มิได้นำไปปฏิบัติ จะเป็นเพียงแค่ความฝัน แต่หากนำไปปฏิบัติได้ ปฏิบัติจริง จึงจะสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้”