วันที่ 8 ก.ค. 59 คณะทำงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จ.เชียงใหม่ มอบเงินสนับสนุนในการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นภายในโรงเรียน ให้กับโรงเรียนในโครงการฯ อำเภอสารภี อำเภอสันทราย จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดเวฬุวัน และโรงเรียนสันทรายวิทยาคม