วันที่ 5 ก.ค. 59 จ.ลำปาง จัดอบรม ”โครงการวัยเรียน วัยใส เข้าใจสุขภาพ” ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนสบป้าดวิทยา เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเพศ เสริมสร้างศักยภาพและทักษะในการจัดกิจกรรมในเรื่องเพศวิถี และส่งเสริมศักภาพให้กับนักเรียน และตระหนักถึงคุณค่าของตนเองเกิดความภาคภูมิใจในตัวเอง โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 50 คน ณ รร.สบป้าดวิทยา อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง