วันที่ 29 มิ.ย. 59 จ.ขอนแก่น จัดประชุมชึ้แจงการดำเนินโครงการ และภารกิจของโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ให้กับคณะทำงาน อ.น้ำพอง โดยอธิบายถึงแนวคิดการทำงานกับกลุ่มเปราะบาง และได้รับความร่วมมือจากนายกเทศบาลตำบลวังชัยในการสนับสนุนงบประมาณในการทำงาน   โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 30 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำพอง จ.ขอนแก่น