วันที่ 26 มิ.ย. 59 จ. เชียงใหม่ จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อ.แม่ออน ภายใต้โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนจาก กศน. ให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องเพศวิถีศึกษา อนามัยเจริญพันธุ์ การป้องกันตนเองจากเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย รวมถึงการเข้าถึงบริการสุขภาพ โดยมีนักเรียนจาก กศน. เข้าร่วมจำนวน 30 คน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่