วันที่ 27 มิ.ย. 59  จ.ขอนแก่น จัดประชุมทีมเลขาที่รับผิดชอบตามภารกิจ 9 ด้าน ภายใต้โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เพื่อร่วมกันแสดงความคิดเห็นต่อแผนงานด้านงานวิจัย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบฐานข้อมูลและการประเมินภายใน มติที่ประชุมจึงเสนอให้พัฒนาระบบฐานข้อมูลและทำวิจัยควบคู่กันไป โดยจะเชิญวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่นร่วมเป็นทีมวิจัย ณ ห้องประชุม ดร.ประภา ภักดิ์โพธิ์ อาคารรังสีรักษา โรงพยาบาลขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น