liveAD-02

เชิญรับชมการถ่ายทอดสดออนไลน์ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2559 ทาง facebook.com/thaiteenpreg ชุมชนเพื่อการเรียนรู้ของคนทำงานท้องวัยรุ่น

เวลา 09.00 – 10.00 น. “กว่าจะเป็น พรบ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น” โดย นพ. เจตน์ ศิรธรานนท์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และ นพ. กิตติพงษ์ แซ่เจ็ง ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย

เวลา 10.15 – 12.00 น. “ก้าวต่อไป พรบ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น” โดย
๏ ดร. สายพันธุ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล กระทรวงศึกษาธิการ
๏ น.ส. อรพินท์ ศักดิ์เอี่ยม กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๏ น.ส. อำไพ ศรีเริงหล้า กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
๏ นพ. ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ รองอธิบดีกรมอนามัย

หมายเหตุ ถ่ายทอดสดจากการประชุมวิชาการอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ครั้งที่ 5 “มุมมองใหม่ : อนามัยการเจริญพันธุ์” ระหว่างวันที่ 13 – 15 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ