เมื่อวัยรุ่นคนหนึ่งเกิดปัญหาในเรื่องเพศ ไม่ว่าจะติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กังวลว่าจะตั้งครรภ์ ต้องการอุปกรณ์คุมกำเนิด ฯลฯ เขาจะหาทางออกหรือวิธีแก้ปัญหาให้ตัวเองอย่างไร วัยรุ่นบางคนอาจเลือกปรึกษาเพื่อน พ่อแม่ผู้ปกครอง หรือเข้ารับบริการที่ร้านขายยา สถานพยาบาลต่าง ๆ ฯลฯ แต่ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น วัยรุ่นที่นี่มีพื้นที่ปลอดภัยที่เขาสามารถเข้าถึงและเป็นสถานบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่น
2การเริ่มต้นของเรื่องนี้ในวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น เกิดขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ในช่วงเวลานั้นมีปัญหามากมายเกิดขึ้นกับตัวนักศึกษา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องบุหรี่ สุรา สารเสพติด โรคติดต่อเพศสัมพันธ์ และการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ทางวิทยาลัยฯ จึงมีนโยบายป้องกันแก้ไขปัญหาและปลอดอบายมุข และขอความร่วมมือไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น (สสจ.ขอนแก่น) เพื่อหาแนวทางในการป้องกันและช่วยเหลือวัยรุ่นที่ประสบปัญหา โดย สสจ.ขอนแก่น สนับสนุนงบประมาณในการจัดอบรมแกนนำเยาวชน โดยคัดเลือกหัวหน้าห้องจากทุกระดับชั้นจำนวนกว่า 200 คนมาร่วมเป็นแกนนำในการขับเคลื่อนการทำงานดังกล่าว จากนั้นจึงมีการคัดเลือกและแต่งตั้งประธาน รองประธาน และคณะกรรมการในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในวิทยาลัยฯ

ต่อมาในปี พ.ศ. 2547 วิทยาลัยฯ ได้จัดสรรห้องสำหรับดำเนินกิจกรรมและจัดตั้งเป็น “คลินิกเพื่อนวัยรุ่น” โดยมีการประสานการทำงานกับเครือข่ายภายนอกเพิ่มขึ้นนอกเหนือจาก สสจ. อาทิ ศูนย์อนามัยที่ 7 จ.ขอนแก่น สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย (สวท) มูลนิธิไทยอาทรขอนแก่น ในการทำงานสร้างความเข้าใจเรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์และการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย ในปี พ.ศ. 2557 วิทยาลัยฯ ได้จัดสรรพื้นที่ให้ใหม่โดยเป็นพื้นที่ที่เปิดกว้าง ที่ตั้งเห็นได้เด่นชัด เพื่อการเข้าถึงอย่างสะดวกของนักศึกษา และมีการเปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ที่ให้บริการแก่วัยรุ่นอย่างครบวงจรเรื่องสุขภาพ

5อ.โชติกา วงษ์ปัญญา หัวหน้างานแนะแนว กล่าวถึงบริการที่ทางศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นมีให้กับวัยรุ่นซึ่งมีอยู่หลากหลาย อาทิ บริการให้การปรึกษาในทุกเรื่อง (ทั้งเรื่องส่วนตัวและเรื่องเรียน) บริการด้านอุปกรณ์คุมกำเนิด (ถุงยางอนามัย ยาเม็ดคุมกำเนิด) อุปกรณ์ทดสอบการตั้งครรภ์ การใช้พื้นที่เป็นศูนย์การเรียนรู้เรื่องเพศวิถีศึกษาให้กับนักศึกษา และจัดกิจกรรมเสริมด้านต่าง ๆ ที่นักศึกษาสนใจ อาทิ เล่นดนตรี มุมถ่ายรูป เล่นเกมชิงรางวัล โดยศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นจะมีเจ้าหน้าที่ที่คอยให้บริการอยู่ตลอดเวลา จากเดิมที่เคยให้บริการเพียงวันละ 1 ชั่วโมง ก็ขยายการทำงานเป็นวันละ 8 ชั่วโมง ซึ่งเจ้าหน้าที่จะเป็นนักศึกษาแกนนำที่หมุนเวียนมาปฏิบัติงานในช่วงเวลาว่าง และนักศึกษาแกนนำที่มาฝึกปฏิบัติงานที่ศูนย์ฯ โดยแกนนำเหล่านี้จะได้รับการอบรมพัฒนาศักยภาพเรื่องทักษะการให้การปรึกษา และความรู้ความเข้าใจเรื่องเพศวิถีศึกษา ก่อนที่จะให้บริการกับเพื่อน ๆ ในวิทยาลัย

ขั้นตอนในการเข้ารับบริการของนักศึกษา จะแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบคือ 1. นักศึกษาทั่วไป ที่สามารถเข้ามาใช้บริการต่าง ๆ ได้ภายในศูนย์ และ 2. นักศึกษาที่เป็นสมาชิก จะมีบัตรประจำตัวสมาชิกที่เชื่อมบริการกับ สวท โดยนักศึกษาสามารถเข้ารับบริการได้ทั้งที่ศูนย์ฯ และ สวท ซึ่งการเข้ารับบริการที่ศูนย์ฯ ในแต่ละครั้งจะมีการเก็บข้อมูลบันทึกการเข้าใช้บริการของนักศึกษา โดยศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นมีปริมาณนักศึกษาเข้ามาใช้บริการโดยเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 20 คน
ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาชาย
89898000เข้ามาใช้บริการมากใน 3 อันดับคือ 1. ถุงยางอนามัย 2. หน้ากากอนามัย และ 3. ยาเม็ดคุมกำเนิด หากนักศึกษาเข้ามาใช้บริการเรื่องตรวจการตั้งครรภ์ และพบว่าเกิดการตั้งครรภ์ขึ้นก็จะมีการส่งต่อเครือข่ายทันทีเพื่อให้ตรวจซ้ำ ซึ่งหลังจากนักศึกษาได้รับบริการแล้ว ทางศูนย์ฯ จะมีการให้การปรึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อแนะนำแนวทางในการแก้ไขปัญหา ไม่ว่านักศึกษาจะเลือกตั้งครรภ์ต่อ หรือยุติการตั้งครรภ์ และแม้จะเกิดการตั้งครรภ์ขึ้นนักศึกษาก็ยังสามารถมาเรียนได้ตามปกติอีกด้วย

อ.โชติกา กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในสถานศึกษา ไม่อาจทำงานเพียงแค่คนเดียวหรือหน่วยงานเดียว การทำงานแบบเครือข่ายเป็นสิ่งสำคัญ เพราะวัยรุ่นเจอสถานการณ์ชีวิตที่หลากหลาย การเชื่อมเครือข่ายบริการจึงต้องพยายามดึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่วัยรุ่นเผชิญเข้ามาเป็นแนวร่วมขับเคลื่อนไปด้วยกัน อาทิ สวท ขอนแก่น สสจ.ขอนแก่น สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น คลินิกเพื่อนวัยรุ่นศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น มูลนิธิไทยอาทรขอนแก่น เครือข่ายร้านขายยาของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ องค์กรงดเหล้าอีสานตอนบน บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.ขอนแก่น ฯลฯ โดยมีหลักในการเชื่อมเครือข่ายด้วยความสัมพันธ์แบบพี่น้อง ที่ทำงานด้วยการให้เกียรติซึ่งกันและกัน และมีเป้าหมายเดียวกันที่จะช่วยแก้ไขปัญหาของวัยรุ่น
4เป็นเวลาเกือบ 14 ปีในการทำงานเป็นที่พึ่งให้กับวัยรุ่นในสถานศึกษา ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในศูนย์ฯ ที่เป็นเสมือนเครื่องการันตีความสำเร็จของการจัดบริการที่เป็นมิตรให้กับวัยรุ่นคือ การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นลดลง วัยรุ่นหลายคนสามารถลด ละ เลิก บุหรี่และสุรา และที่สำคัญที่สุดคือเป็นที่พึ่งให้กับวัยรุ่นยามที่พวกเขามีปัญหา เคยมีนักศึกษาพูดกับ อ.โชติกาว่า “อาจารย์อย่าเลิกทำศูนย์ฯ นี้นะ ถ้าอาจารย์เลิกทำ พวกผมแย่แน่ ๆ เลย เพราะบางครั้งผมก็อายที่จะไปซื้อถุงยางอนามัย” ซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าการเข้าถึงบริการที่ปลอดภัยหรืออุปกรณ์คุมกำเนิดเป็นสิ่งที่วัยรุ่นแสวงหาและต้องการไปใช้บริการ หากสถานบริการแห่งนั้นมีความเป็นมิตรกับตัววัยรุ่นอย่างแท้จริง

3การจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นใช่ว่าจะมีแง่งามแห่งความสำเร็จเพียงด้านเดียว เพราะการทำงานยังคงมีความท้าทายในเรื่องความดำรงอยู่ของศูนย์ฯ ที่จะทำอย่างไรให้ศูนย์ฯ ยังคงดำเนินงานในช่วงเวลาที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักต้องเกษียณอายุราชการ ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องก็คิดถึงเรื่องดังกล่าวและวางแผนที่จะดำเนินการเพื่อสร้างความยั่งยืน โดยจะมีการคัดเลือกและพัฒนาอาจารย์ท่านอื่น ๆ ที่จะเป็นตัวแทนในการขับเคลื่อนต่อไป มีการสร้างแกนนำนักศึกษาให้มีการส่งผ่านรุ่นต่อรุ่น และหากผู้บริหารวิทยาลัยฯ ยังคงให้การสนับสนุนและเห็นความสำคัญของการจัดบริการที่เป็นมิตรให้กับวัยรุ่น ก็เชื่อได้ว่าศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะยังคงอยู่เป็นเพื่อนและที่พึ่งของนักศึกษาต่อไป