วันที่ 23 – 24 มิ.ย. 59 จ.ลำปาง จัดอบรมพัฒนาศักยภาพคณะทำงาน และภาคีเครือข่ายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จ.ลำปาง เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น สำรวจทัศนคติของตนเองในเรื่องยุติการตั้งครรภ์ พร้อมทั้งชี้แจงแนวทางการทำงานตามภารกิจ 9 ด้านของโครงการ ที่เชื่อมโยงกับ6 ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวมถึง พรบ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ปี 59 โดยมีผู้เข้าร่วม จำนวน 45 คน ณ โรงแรมสวนสวรรค์รีสอร์ท อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่