อยากรู้ไหม…ว่า “สิทธิทางเพศ” และ “สิทธิอนามัยเจริญพันธุ์” คืออะไร?

สิทธิทางเพศ คือ สิทธิในการตัดสินในเรื่องเพศของตัวเอง ที่คนอื่นต้องเคารพและยอมรับ

สิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ คือ สิทธิขั้นพื้นฐานในการตัดสินใจด้วยตัวเองอย่างรับผิดชอบ ในเรื่องการมีเพศสัมพันธ์และการมีลูก โดยมีสิทธิได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่ยอมรับ เข้าถึงได้ และมีคุณภาพ ที่เพียงพอต่อการตัดสินใจ

แล้วเรื่อง “ยุติการตั้งครรภ์” เป็นส่วนหนึ่งของสิทธิทางเพศและสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์หรือไม่?

สิทธิทางเพศ และ สิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ จะเป็นการส่งเสริมให้วัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์กันเพิ่มขึ้นหรือเปล่า?

ไปทำความเข้าใจเรื่องนี้กันได้จากคลิปนี้…