วันที่ 24-26 มิ.ย. 59 จ.นครสวรรค์ จัดอบรมครูผู้จัดกระบวนการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับนักเรียน ซึ่งเป็นการเสริมสร้างทักษะในการดำเนินชีวิตและมีสุขภาวะทางเพศที่ปลอดภัย โดยผู้เข้าร่วมประกอบด้วยครูจากโรงเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสในพื้นที่จ.นครสวรรค์ และครูจากวิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ จำนวน 66 คน ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่ 42 นครสวรรค์ อ. เมือง จ.นครสวรรค์