วันที่ 23 – 24 มิ.ย. 59 จ.ประจวบ ฯ เดินทางไปศึกษาดูงานการส่งต่อช่วยเหลือผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมและศูนย์พึ่งได้ของ รพ.ระยอง เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและพัฒนาระบบการบริการของคลินิกวัยรุ่นประจวบฯให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยมีทีมคลินิกวัยรุ่นประจวบฯ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และเจ้าหน้าที่จากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดประจวบ ฯ เข้าร่วมศึกษาดูงาน จำนวน 25 คน ณ รพ.ระยอง อ.เมือง จ.ระยอง