avatar_circle_blue_512dp

นพ.สมพงษ์ จรุงจิตตานุสนธิ์
  นายแพทย์ สสจ.ขอนแก่น
สสจ.ขอนแก่น

avatar_circle_blue_512dp

นางวีระวรรณ เหล่าวิทวัส
หัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพ
สสจ.ขอนแก่น

avatar_circle_blue_512dp

นายมานะ  ลอศิริกุล
  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
สสจ.ขอนแก่น

avatar_circle_blue_512dp

นางวรวลัย  เกษมศรีวิวัฒน์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
สสจ.ขอนแก่น

avatar_circle_blue_512dp

นายประณต จันทร์ศรี
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
พมจ.ขอนแก่น

avatar_circle_blue_512dp

นางสาวปทุมกาญจน์  แก้วขาว
นักพัฒนาสังคมชำนาญการ
พมจ.ขอนแก่น

avatar_circle_blue_512dp

นางสาวสันธาดา การุณยวนิช
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
พมจ.ขอนแก่น

avatar_circle_blue_512dp

นางอัปสรสวรรค์  คำเจริญ
อดีต พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี

avatar_circle_blue_512dp

นายนิพัฒน์ พรเรืองวงศ์
  รักษาการท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดขอนแก่น

avatar_circle_blue_512dp

นางสาวเกียรติสุดา สีผาย
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ชำนาญการ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดขอนแก่น

avatar_circle_blue_512dp

นายสมพงษ์  ปัตตานี
ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1

avatar_circle_blue_512dp

นางฏะติมา ศิริสม
นักสื่อสารมวลชนชำนาญการ
 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1

avatar_circle_blue_512dp

นางสาวเพลินจิต  ใจอ่อน
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา  จังหวัดขอนแก่น

avatar_circle_blue_512dp

นางสาวศิริมา  ฤกษ์รัตนวราศิริ
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา  จังหวัดขอนแก่น

avatar_circle_blue_512dp

นางอุบล  ลีซีทวน
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว
รัตนาภา  จังหวัดขอนแก่น

avatar_circle_blue_512dp

นางเยาวพรรณ แช่มพุดซา
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

avatar_circle_blue_512dp

ดร.วิบูลย์ โพธิลุขา
ผู้อำนวยการ สพป.ขอนแก่น เขต1
สพป.ขอนแก่นเ ขต1

avatar_circle_blue_512dp

ดร.ประภาพร  สำเรียงจิตต์
รองผู้อำนวยการ สพป.ขอนแก่น เขต1
สพป.ขอนแก่นเ ขต1

avatar_circle_blue_512dp

นายกิตติ  บุญเชิด
ผู้อำนวยการ สพม.ขอนแก่น เขต 25 
สพม.ขอนแก่นเ ขต 25

avatar_circle_blue_512dp

นายสุรินทร์  หล้าหา
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
สพม.ขอนแก่นเ ขต 25

avatar_circle_blue_512dp

นายสุริยันต์  สุเพ็งคำภา
สาธารณสุขอำเภอเมืองขอนแก่น
สสอ.เมืองขอนแก่น

avatar_circle_blue_512dp

นางสุพันธุ์กัลยา ลำเหลือ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญการ
สสอ.เมืองขอนแก่น

avatar_circle_blue_512dp

นางทัศนีย์  ทินราช
สาธารณสุขอำเภอหนองเรือ
สสอ.หนองเรือ

avatar_circle_blue_512dp

นางลัลน์ลลิน ศรีทองอร่าม
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญการ
สสอ.หนองเรือ

avatar_circle_blue_512dp

คุณกิ่งกมล  หล่ายบุญ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญการ
สสอ.น้ำพอง

avatar_circle_blue_512dp

นายจุลนพ  ทองโสภิต
รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น
เทศบาลนครขอนแก่น

avatar_circle_blue_512dp

นางสาวณัฐมน  ฉายถวิล
นักวิชาการศึกษา
เทศบาลนครขอนแก่น

avatar_circle_blue_512dp

แพทย์หญิงมรกต  เตรียมเวชวุฒิไกร
แพทย์
เทศบาลนครขอนแก่น

avatar_circle_blue_512dp

นางธัญลักษณ์  วัฒนศิริธรรม
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ศูนย์อนามัยที่ 7

avatar_circle_blue_512dp

แพทย์หญิงจรรยาภรณ์  รัตนโกศล
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
รพ.ขอนแก่น

 avatar_circle_blue_512dp

นางเยาวเรศ  คำมะนาด
หัวหน้ากลุ่มงานสวัสดิการสังคม
รพ.ขอนแก่น

avatar_circle_blue_512dp

นางอรพิน  นวพงศกร
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษนอกราชการ
รพ.ขอนแก่น

avatar_circle_blue_512dp

นางสาวฤทัยรัตน์ บุญขนาน
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
รพ.ขอนแก่น

 avatar_circle_blue_512dp

แพทย์หญิงวัลลภา   บุญพรหมมา
นายแพทย์ชำนาญการจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
รพ.ขอนแก่น

avatar_circle_blue_512dp

นางสมหวัง  จิเนราวัต
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
รพ.ขอนแก่น

avatar_circle_blue_512dp

นางสุพัตรา  กองเพชร
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
รพ.ขอนแก่น

 avatar_circle_blue_512dp

นางทุเรียน   เพชรปราณี
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
รพ.ขอนแก่น

avatar_circle_blue_512dp

นางสาวมะลิวัลย์  เถาเบา
นักสังคมสงเคราะห์
รพ.ขอนแก่น

avatar_circle_blue_512dp

นางสาวณิชภัค  ชุณปราณ

                             รพ.ขอนแก่น

 avatar_circle_blue_512dp

นายแพทย์วิชัย  อัศวภาคย์
ผู้อำนวยการ รพ.น้ำพอง
รพ.น้ำพอง

avatar_circle_blue_512dp

นางสมจิตร์ สมหวัง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
รพ.น้ำพอง

avatar_circle_blue_512dp

นางสาวศุภิสรา  โนนลำดวน
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
รพ.น้ำพอง

 avatar_circle_blue_512dp

นางเพ็ญประภา  ขามธาตุ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
รพ.น้ำพอง

avatar_circle_blue_512dp

นางสาวเกสร เหล่าอรรคะ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
รพ.ศรีนครินทร์

avatar_circle_blue_512dp

นางอรทัย  แสนบน
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
รพ.ศรีนครินทร์

avatar_circle_blue_512dp

นางพึงใจ  นาถะพินธุ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 รพ.สต.น้ำพอง

avatar_circle_blue_512dp

นางสาวนุชนาฎ  ลักษณะ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
รพ.สต.วังชัย

avatar_circle_blue_512dp

นางสาวอุมาแมน  ชาญจระเข้
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
รพ.สต.จระเข้

avatar_circle_blue_512dp

นางปวีณา แสงศรี
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
รพ.สต.โนนทอง

avatar_circle_blue_512dp

ดร.สุธิดา  อินทรเพชร
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการด้านการสอน
วพบ.ขอนแก่น

avatar_circle_blue_512dp

นางอรทัย  แสนบน
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษนอกราชการ
วพบ.ขอนแก่น

avatar_circle_blue_512dp

ผศ.ดร.นิรมล  เมืองโสม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

avatar_circle_blue_512dp

 รศ.ดร.กฤตยา  แสวงเจริญ
รองศาสตราจารย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

avatar_circle_blue_512dp

รศ.ดร.สร้อย อนุสรณ์กุล
รองศาสตราจารย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 avatar_circle_blue_512dp

นางมยุรี   อึ้งตระกูล
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง

avatar_circle_blue_512dp

นางเพียรสุดา   ทองพูลเพิ่ม
ผู้จัดการมูลนิธิฯ
มูลนิธิพัฒนาเครือข่ายเอดส์ (เอดส์เน็ท) สำนักงานภาคอีสาน

avatar_circle_blue_512dp

นายศักดิ์ชัย  ไชยเนตร
มูลนิธิพัฒนาเครือข่ายเอดส์ (เอดส์เน็ท) สำนักงานภาคอีสาน

 avatar_circle_blue_512dp

นายดำรงค์   สำราญสม
สวท ขอนแก่น

avatar_circle_blue_512dp

นางวารุณี   ตั้งศิริ
พยาบาลวิชาชีพ
สวท ขอนแก่น

avatar_circle_blue_512dp

นายพงษศักดิ์   สร้อยเงิน
 ทนายความนักกิจกรรมค่ายครอบครัวอบอุ่น

 avatar_circle_blue_512dp

นางสาวเบญจนารา  จันนวัน
 ทนายความนักกิจกรรมค่ายครอบครัวอบอุ่น

 avatar_circle_blue_512dp

นางสาวณิชภัค ชุณปราณ 
 รพ.ขอนแก่น

avatar_circle_blue_512dp

นางสุทธาทิพย์ รัตนพงษ์เพียร
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
รพ.ขอนแก่น

 avatar_circle_blue_512dp

นายเฉลิมภพ คงกุทอง
นักพัฒนาชุมชน
เทศบาลนครขอนแก่น

 avatar_circle_blue_512dp

แพทย์หญิงมรกต เตรียมเวชวุฒิไกร
แพทย์
เทศบาลนครขอนแก่น

 avatar_circle_blue_512dp

นางธัญลักษณ์ วัฒนศิริธรรม
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ศูนย์อนามัยที่ 7

 avatar_circle_blue_512dp

แพทย์หญิงจรรยาภรณ์ รัตนโกศล
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
รพ.ขอนแก่น

 avatar_circle_blue_512dp

นางเยาวเรศ คำมะนาด
หัวหน้ากลุ่มงานสวัสดิการสังคม
รพ.ขอนแก่น

 avatar_circle_blue_512dp

นางอรพิน นวพงศกร
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษนอกราชการ
รพ.ขอนแก่น

 avatar_circle_blue_512dp

นางสาวฤทัยรัตน์ บุญขนาน
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
รพ.ขอนแก่น

 avatar_circle_blue_512dp

แพทย์หญิงวัลลภา บุญพรหมมา
นายแพทย์ชำนาญการจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
รพ.ขอนแก่น

 avatar_circle_blue_512dp

นางสมหวัง จิเนราวัต
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
รพ.ขอนแก่น

 avatar_circle_blue_512dp

นางสุพัตรา กองเพชร
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
รพ.ขอนแก่น

 avatar_circle_blue_512dp

นางทุเรียน เพชรปราณี
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
รพ.ขอนแก่น

 avatar_circle_blue_512dp

นางสาวมะลิวัลย์ เถาเบา
นักสังคมสงเคราะห์
รพ.ขอนแก่น