คนไทยมีลูกน้อยลง อายุยืนขึ้น โครงสร้างประชากรในประเทศกำลังเปลี่ยนแปลง วัยแรงงานย้ายถิ่นเข้ามาทำงานในเขตเมืองมากขึ้น ประชากรส่วนใหญ่มีข้อจำกัดด้านเงินออมและสวัสดิการสังคม ผู้หญิงไทยเรียนสูงขึ้นและเข้าสู่ตลาดแรงงานมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตจากอดีต สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นโจทย์ใหญ่ที่ประเทศเรากำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ ซึ่งล้วนแล้วแต่ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในอนาคตทั้งสิ้น

สไลด์ “โฉมหน้าครอบครัวไทย ยุคเกิดน้อย อายุยืน” ชุดนี้ จึงเป็นการสรุปให้เห็นข้อมูลในการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ของสังคม และแนวทางในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนั้นในข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ที่คนทำงานเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพประชากรในกลุ่มต่าง ๆ สามารถนำไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับภารกิจที่ตนเกี่ยวข้อง ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานต่อไป

หมายเหตุ หากท่านไม่สามารถอ่านสไลด์ที่นำเสนอได้ รบกวนท่านคลิก “ดาวน์โหลดที่นี่” (ด้านล่างสไลด์)

 

ดาวน์โหลด ได้ที่นี่