วันที่ 15 มิ.ย. 59 จ.มหาสารคาม จัดประชุมคณะทำงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 12 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ ค้นหาปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน และรับฟังข้อเสนอแนะจาก อ.ลักษมี สืบแสง ทีมประเมินภายนอกจาก สสส. ซึ่งพบว่า จ.มหาสารคาม มีการดำเนินโครงการได้ตามแผนที่กำหนด อาทิ การอบรมวิทยากรพ่อแม่ การประชุมชี้แจงผู้บริหารโรงเรียนการอบรมครูเพศวิถีศึกษา โดยได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้เข้าร่วมโครงการ และมีแผนขยายผลในการดำเนินงานในพื้นที่ต่อไป