วันที่12-13 มิ.ย. 59 สพม.เขต 35 จ.ลำปาง จัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมทักษะชีวิต โดยมีทีมแกนนำเยาวชนจาก ร.ร.เสริมงามวิทยาคม ร่วมเป็นทีมวิทยากรจัดกระบวนการ ผู้เข้าร่วมเป็นเยาวชนจากโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ในสังกัด สพม.เขต 35 จำนวน 70 คน ณ วัดเจดีย์ซาว อ.เมือง จ.ลำปาง