วันที่ 10-12 มิ.ย. 59 จ.เลย จัดอบรมค่ายพัฒนาทักษะชีวิต “ปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเด็กและเยาวชน” เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะชีวิตให้กับเยาวชนในการดำเนินชีวิตประจำวัน เกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง มีแนวทางในการจัดการกับปัญหาอย่างเหมาะสม สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อมได้ โดยมีครูและนักเรียน เข้าร่วมจำนวน 70 คน ณ รร.เลยอนุกูลวิทยา อ.เมือง จ. เลย