คณะทำงานยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย เครือข่ายท้องไม่พร้อมฯ ประชุมหาแนวทางการช่วยเหลือ เด็กวัยรุ่นที่ประสบภาวะเสี่ยงจากการทำแท้งที่ไม่ปลอดภัย

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายนที่ผ่านมา สายด่วนปรึกษาเอดส์และท้องไม่พร้อม 1663 ร่วมกับมูลนิธิแพธทูเฮลท์ เครือข่ายอาสา R-SA ภายใต้คณะทำงานยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย เครือข่ายท้องไม่พร้อมฯ จัดประชุมการป้องกันดูแลเพื่อยุติการเสียชีวิตจากการแท้งไม่ปลอดภัย เพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมให้ได้รับบริการที่เป็นมิตรและปลอดภัย ณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 6050110

ทพ.ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ (สำนัก 2) สสส. กล่าวว่า การประชุมของคณะทำงานฯ ครั้งนี้ มีความเชื่อมโยงกับการทำงานในภารกิจที่ 6 ของโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ระดับจังหวัด ที่กำลังดำเนินงานอยู่ใน 20 จังหวัด เรื่องการจัดให้มีบริการสุขภาพที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นครอบคลุมบริการที่จำเป็นทุกด้านและเข้าถึงวัยรุ่นทุกกลุ่ม ซึ่งบริการยุติการตั้งครรภ์ หรือการส่งต่อเพื่อรับบริการยุติการตั้งครรภ์ที่รวดเร็ว ปลอดภัยและถูกต้องตามกฎหมาย ถือเป็นหนึ่งในภารกิจดังกล่าว ในการช่วยเหลือวัยรุ่นที่ประสบกับปัญหาตั้งครรภ์ไม่พร้อม และต้องการเข้าถึงบริการที่เหมาะสมกับบริบทของตัวเอง

ในการประชุม มีการนำเสนอสถานการณ์ ของวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมและมีความเสี่ยงจากการ ยุติการตั้งครรภ์ที่ไม่ปลอดภัย อาทิ การสั่งชื้อยาทางเว็บไซต์ ซึ่งเสี่ยงต่อการถูกหลอก ได้รับยาปลอม ไม่รู้วิธีการกินที่ถูกต้อง หรือไปยุติฯ ในแหล่งบริการที่ไม่ปลอดภัย รวมถึงการเข้าไม่ถึงบริการระบบสุขภาพที่พึงได้รับ เมื่อประสบภาวะแทรกซ้อนจากการยุติการตั้งครรภ์ ฯลฯ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตของวัยรุ่นทั้งสิ้น

3ที่ประชุมได้หารือ และแลกเปลี่ยนมุมมอง เพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือ วัยรุ่นที่ประสบสภาวะดังกล่าว โดยมีแนวทางในการทำงานดังนี้ จัดตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาระบบการให้บริการส่งต่อตามสิทธิที่พึงได้รับ เชื่อมบริการของสายด่วนปรึกษาเอดส์และท้องไม่พร้อม 1663 สายปรึกษาท้องไม่พร้อมกับสายด่วน 1669 เพื่อส่งต่อในกรณีที่ต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉิน การนำเสนอให้สังคมได้รับรู้เกี่ยวกับการใช้ยายุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยหากได้รับคำแนะนำโดยแพทย์ ฯลฯ ซึ่งเป็นกระบวนการที่คณะทำงานต้องดำเนินการต่อไป

ผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้แทนจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เครือข่ายแพทย์อาสา R-SA เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงท้องไม่พร้อม ศูนย์นเรนทรพึ่งได้ 1669 รพ.สมุทรปราการ