วันที่ 9 มิ.ย. 59 จ.ลำพูน จัดประชุมคณะทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น อ.บ้านธิ เพื่อทบทวนกระบวนการทำงานและวางเป้าหมายเพื่อยกระดับการทำงานให้เข้าถึงกลุ่มเยาวชนที่มีความเปราะบาง และมุ่งเน้นให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการทำงาน อีกทั้งยังได้วางแผนจัดนิทรรศการรณรงค์สื่อสาธารณะ เพื่อสร้างความเข้าใจในประเด็นท้องวัยรุ่นในระดับจังหวัดต่อไป การประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจำนวน 19 คน ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลบ้านธิ จ.ลำพูน