วันที่ 8 มิ.ย. 59 จ.กระบี่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานทีมประเมินภายใน โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการฯแบบมีส่วนร่วมและบูรณาการอย่างต่อเนื่องจากภาคีเครือข่ายการทำงานในระดับจังหวัด ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ได้แก่ ทีมอาจารย์ศึกษานิเทศงานจาก สพป.กระบี่ นักสังคมสงเคราะห์ ทีมพยาบาลวิชาชีพ รพ.เหนือคลอง นักวิชาการสาธารณสุข สสอ.เมืองกระบี่ จำนวน 12 คน ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่