วันที่ 8 มิ.ย. 59 จ.เชียงราย จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เพื่อรับฟังสรุปผลการประเมินภายในและภายนอก รวมถึงสรุปผลการดำเนินงานตามภารกิจทั้ง 9 ด้านและร่วมหาแนวทางในการสนับสนุนการดำเนินงานและวางแผนการทำงานร่วมกับคณะทำงานในแต่ละอำเภอ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 45 คน ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย