วันที่ 7 มิ.ย. 59 จ.ลำปาง จัดอบรมให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเรื่องจิตวิทยาวัยรุ่น และเทคนิคการให้คำปรึกษา เพื่อพัฒนาระบบบริการที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 45 คน ณ ห้องประชุม โรงแรมรีเจนด์ อ.เมือง จ.ลำปาง