เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 59 จ.เชียงใหม่ จัดประชุมเตรียมอบรมการทำงานกับกลุ่มเปราะบางให้กับวิทยากรแกนนำในพื้นที่ อ.แม่ออน ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลแม่ออน อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ ซึ่งทางคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น อ.แม่ออน ได้เลือกกลุ่มเป้าหมายที่จะลงไปทำงานคือ วัยรุ่นที่เป็นนักเรียน นักศึกษา และวัยรุ่นนอกระบบ โดยจะมีการจัดเวทีพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนจำนวน 2 รุ่น ในวันที่ 26 มิ.ย. และ วันที่ 9 ก.ค. 59