วันที่ 3 มิ.ย. 59 จ.มหาสารคาม จัดประชุมชี้แจงผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการสอนเพศวิถีศึกษาในโรงเรียน โดยสร้างความเข้าใจเรื่องแนวคิด และวิธีการดำเนินงานเพื่อจัดการเรียนการสอนเรื่องเพศวิถีศึกษา มีผู้บริหารฯ เข้าร่วมประชุมจำนวน 40 คน ณ ศูนย์ประชุมแก่งเลิงจาน อ.เมือง จ.มหาสารคาม