วันที่ 1 มิ.ย. 59 จ.กระบี่ จัดประชุมคณะทำงานย่อยของคณะกรรมการเพศวิถีและอนามัยเจริญพันธุ์ ในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 เพื่อจัดทำแนวทางการช่วยเหลือวัยรุ่นที่ประสบปัญหา และพัฒนาระบบการส่งต่อระหว่างหน่วยบริการเพื่อวัยรุ่นที่ประสบปัญหา โดยมีฐานข้อมูลเครือข่ายให้บริการ การประชุมมีผู้เข้าร่วมจำนวน 13 คน ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่