avatar_circle_blue_512dp

คุณอรพิน  ใจสุนทร
    นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
สสจ.ลำพูน

avatar_circle_blue_512dp

คุณพิมภาวรรณ  เขยะตา
          นักวิชาการสาธารณสุข           ชำนาญการ
สสจ.ลำพูน

avatar_circle_blue_512dp

คุณบุญทิน  จิตร์สะบาย
    นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
สสจ.ลำพูน

avatar_circle_blue_512dp

คุณไข่แก้ว  คำแก้ว

สสอ.เมืองลำพูน

avatar_circle_blue_512dp

คุณอรวรรณ  เขียวคำ
นักจิตวิทยา
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน

avatar_circle_blue_512dp

คุณโกศล  สินธุบุญ
ผู้อำนวยการฝ่ายงานส่งเสริมฯ
สพม. เขต 35

avatar_circle_blue_512dp

คุณวรัทญา  ศิริวัง
ผู้ประสานงานฝ่ายงานการศึกษา
สพม.เขต 35

avatar_circle_blue_512dp

คุณรังสรรค์  ขว้างแป้น
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
เทศบาลตำบลบ้านแป้น

avatar_circle_blue_512dp

คุณจันทรัชต์  นาคทอง
 
รพ.ลำพูน

avatar_circle_blue_512dp

คุณจันทร์ฉาย  นุติประพันธ์
นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ
รพ.ลำพูน

avatar_circle_blue_512dp

นางยุพา  สุขเรือง
ผู้ประสานงานโครงการ
เครือข่ายผู้ติดเชื้อจังหวัดลำพูน

avatar_circle_blue_512dp

คุณภากร  วงค์มูล

                        รร.ส่วนบุญโญปถัมภ์

avatar_circle_blue_512dp

คุณนิภา  ชมภูป่า
ผู้ประสานงานโครงการสุขภาพ
มูลนิธิรักษ์ไทย